Handlekurv

MENY
MENY

Last ned undervisningsmateriell etter

Kompetansemål og vurdering

Finn ønskede kompetansemål og produkter tilpasset de forskjellige målene

Lær hvordan denne siden brukes

Denne siden er også godt egnet som en oversikt når du skal lage tverrfaglige opplegg, fordi du har alle planene samlet på en og samme side. 

Inneholder data under NLOD, tilgjengeliggjort på data.udir.no 

Norsk

Kompetansemål etter 7. trinn

- lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold

- lese samiske tekster på norsk og samtale om verdiene som kommer til uttrykk, og hvordan stedsnavn og personnavn som inneholder de samiske bokstavene, uttales

- orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster

- bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen

- skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur

- lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

- reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier

- presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

- leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster

- beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

- skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting

- gi tilbakemelding på medelevers tekster ut fra kriterier og bruke tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster

- bruke fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygning i samtale om egne og andres tekster

- utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster

- prøve ut skriving av tekster på sidemål

- sammenligne talespråk i nærmiljøet med andre talespråkvarianter i Norge og med nabospråk

- utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet

Kompetansemål etter 10. trinn

- lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler

- sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid

- beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa

- lytte til og lese tekster på svensk og dansk og gjøre rede for innhold og språklige trekk

- utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

- gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer

- bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

- utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon

- bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

- informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

- skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål

- bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster

- uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

- lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer

- forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag

- utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter

  •  

Kompetansemål etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

- lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

- reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer

- gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster

- lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner

- bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

- kommunisere klart og forståelig muntlig og skriftlig i yrkesrelevante sjangre

- bruke relevant fagspråk til å presentere, gjøre rede for og dokumentere faglige emner og arbeidsprosesser fra eget utdanningsprogram

- orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon

- kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

- vurdere og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier

- skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål

- sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer

- gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

- lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

- reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer

- gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster

- lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner

- bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

- greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

- skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer

- bruke fagspråk til å beskrive setningsoppbygningen og sammenhengen mellom setninger i arbeid med tekster

- kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

- vurdere og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier

- skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål og sidemål

- sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer

- gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

Kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

- lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid

- lese og tolke tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte hvordan de er relevante i dag

- utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid

- reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i

- skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst

- bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster

- bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner

- bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt

- gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag

Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

- analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid

- utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn

- skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster

- skrive litterære tolkninger og sammenligninger

- analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem

- bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner

- skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster

- mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk

- orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner

- gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Kompetansemål etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

- lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid

- lese og tolke tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte hvordan de er relevante i dag

- utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid

- reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i

- skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst

- bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster

- bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner

- bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt

- gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag

- analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og elevens egen samtid

- utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn

- skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster

- skrive litterære tolkninger og sammenlikninger

- analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem

- bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner

- skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster

- mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk

- orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner

- gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Engelsk

 

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon

- bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling

- bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon

- lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk

- uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon

- stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner

- utforske og beskrive noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og bruke dette i egen språklæring

- bruke kunnskap om ordklasser og setningsstruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster

- følge regler for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur

- lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster

- lese, tolke og reflektere over engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteratur

- lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er

- bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte

- skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon

- bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og kunnskap om språk

- beskrive og reflektere over rollen engelsk har i Norge og i verden

- utforske og reflektere over situasjonen til urfolk i den engelskspråklige verden og i Norge

- utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige verden

- utforske og videreformidle innhold i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier knyttet til egne interesser

Kompetansemål etter Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon

- bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling

- bruke mønstre for uttale i kommunikasjon

- lytte til, forstå og bruke fagterminologi muntlig og skriftlig i arbeidssituasjoner

- uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon

- gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om yrkesrelevante emner

- bruke kunnskap om sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen språklæring

- bruke kunnskap om grammatikk og tekststruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster

- lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster

- lese og sammenfatte faglig innhold fra engelskspråklig dokumentasjon

- lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er

- bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte

- skape yrkesrelevante tekster med struktur og sammenheng som beskriver og dokumenterer eget arbeid tilpasset formål, mottaker og situasjon

- vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk

- beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som arbeidsspråk

- utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger

- diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon

- bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling

- bruke mønstre for uttale i kommunikasjon

- lytte til, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster

- uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon

- gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om ulike emner

- bruke kunnskap om sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen språklæring

- bruke kunnskap om grammatikk og tekststruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster

- lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster

- lese, analysere og tolke engelskspråklig skjønnlitteratur

- lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er

- bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte

- skrive ulike typer formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, diskuterer, begrunner og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon

- vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk

- beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdensspråk

- utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger

- diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill

Matematikk

Samfunnsfag

Kompetansemål etter 4. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla

- utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

- beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap

- samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar

- presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst

- presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no

- utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling

- reflektere over samanhengen mellom personleg økonomi og forbruk hos den enkelte

- samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

- samtale om reglar og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling

- samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep

- reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder

- samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska

Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy

- presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet

- samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn

- utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster

- beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der

- reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar

- utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap

- drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

- samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

- utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag

- reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete

- utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

- reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser

- reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne

- beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett

- gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei

- reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er

- vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

- drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

- utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

- reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

- samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag

- gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane

- gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

- utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

- gjere greie for fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og uretten dei har vore utsette for, og reflektere over kva konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå

- beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

- vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

- reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

- utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett

- reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar

- reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

- utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten

- beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

- beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

Naturfag

Kompetansemål etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

- bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn

- sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

- utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

- designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

- utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

- utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi

- samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

- utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

- utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

- delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

- gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

- utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda

- samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse

- samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon

- beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse

- beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom

Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

- skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn

- bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

- lese og forstå faremerking og reflektere over hensikten med disse

- gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg

- gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap

- utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

- designe og lage et produkt basert på brukerbehov

- reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

- utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

- bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

- utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglivet

- gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk

- gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

- foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

- utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

- beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda

- gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet

- gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap

- gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet

- gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar

- analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger

- bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger

- delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene

- gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap

- utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker

- bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener

- utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner

- bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser

- beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer

- gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på

- drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

- beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold

- sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon

- utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp

- gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

- gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen

- gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet

- bruke platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien

- drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse

- sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene

- beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen

Kompetansemål etter vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder

- risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

- drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden

- vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener

- utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener

- forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til

- utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper

- beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien

- utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer

- utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda

- gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø

- gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

- drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

- beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon

- gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold

- gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Musikk

Kunst & Håndverk

Kroppsøving

Mat & Helse

KRLE

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag

- utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt

- undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn

- utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn

- gjøre rede for og reflektere over samenes og andre urfolks religions- og livssynstradisjoner

- bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn

- sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn

- gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn

- utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur

- utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

- utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål

- utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning

- reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn

- identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

- identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom